اکچویتور پنوماتیک خطی-2780

اکچویتور پنوماتیک خطی-2780

ویژگی های اکچویتور پنوماتیک خطی 2780

 

مساحت دیافراگم موثر: 120 سانتی متر مربع
رتبه بندی سفر: 6 تا 15 میلی متر