اکچویتور خطی الکتریکی -5824

5824 – HVAC ELECTRIC LINEAR ACTUATOR

اکچویتور خطی الکتریکی یا محرک خطی برقی نوع 5824 بدون عملکرد ایمن خرابی و اکچویتور خطی برقی نوع 5825 با عملکرد بی خطر برای سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع طراحی شده اند.

اکچویتور های خطی مخصوصاً برای اتصال به شیرهای کنترلی مدل  SAMSON Types 3260، 3222، 3226، 3213، 3214 و V2001 مناسب هستند. علاوه بر این،از آنها می توانند به عنوان محرک های الکتریکی اضافی در تنظیم کننده های فشار و جریان دیفرانسیل خودکار استفاده شوند.

اکچویتور خطی الکتریکی -5824

ویژگی های اکچویتور خطی 5824

رتبه بندی حرکت اکچویتور : 6 تا 15 میلی متر
رانش در دسترس: تا 0.7 کیلونیوتن
گزینه هادیگر این اکچویتور خطی : پوزیشنر یکپارچه، سوئیچ های محدود، عملکرد ایمن شکست خورده